Výroba medoviny (vč. moderního postupu)

Autor: Michaela Pavlíková <(at)>, Téma: Kuchyně, Vydáno dne: 25. 04. 2008

Už přibližně 10-15 tisíc let se člověk věnuje včelařství. Dokládají nám to např. skalní malby v tzv. Pavoučí jeskyni u španělské Valencie, kde jsou znázorněny dvě postavy vybírající med včelám. Prvopočátky včelařství na našem území nelze spolehlivě určit, víme však, že zpočátku se jednalo o včelařství lovecké, kdy si lovec směl přivlastnit produkt náhodně nalezeného včelstva v lese (takto si počínali např. Germáni). Poté následovalo tzv. brtnictví (doložené u Slovanů), kdy lidé připravovali včelám v lese k usídlení duté stromy – jednalo se tedy již o odborně provozovaný užitek lesa. Až v pozdním středověku přichází rolnické včelařství, kdy jsou včely z lesa odlákány k lidským obydlím, a to nejprve do vydlabaných špalků, tzv. klátů [1].

Krátký nástin historie včelařství
Soumrak včelařství přichází po třicetileté válce, kdy se země potýká se sociální krizí a venkov je zpustošený a vylidněný. Až reformní snahy Marie Terezie vrátí včelařství opět na výsluní – v roce 1755 zbavila včelaře veškerých daní a desátků, zasloužila se též o založení první včelařské školy v Čechách, v Novém Kníně na Berounsku [2] . Nicméně, navrátit medu jeho postavení nebylo možné už proto, že jeho pozice prvořadého sladidla byla nenávratně pryč díky nástupu cukrovarnictví [3] . Asi v polovině 19. století se u nás zavádí moderní, tedy racionální včelařství, kdy se užívají úly z prken s dřevěnými rámky pro stavbu plástů.

Včelařství každopádně u nás mělo vždy tradici a hrálo významnou úlohu mezi ostatními řemesly českého lidu. Ačkoliv hlavním produktem včelařů byl odjakživa med, bez významu ani zdaleka nebyly ostatní výrobky vzniklé za přispění včel (např. vosk), a také druhotné využití medu, např. v pečivu anebo v oblíbeném nápoji – medovině. Právě o posledně zmíněném výrobku bych chtěla pojednat v této práci. V první, kratší části, nastíním historii tohoto nápoje související s jeho proměnlivým významem, v druhé, rozsáhlejší části, pak podrobně popíšu proces výroby medového vína.

Medovina v průběhu staletí
Lze předpokládat, že medovina byla běžnou potravinou lidí již v pravěkých dobách, a to všude tam, kde se vyskytovaly včely schopné produkce medu, jde tedy o záležitost celosvětovou a velmi starou. První spolehlivé zprávy nám však přináší antičtí autoři, např. Pytheas [4] nebo Priskos [5] . Nicméně samotní Řekové a Římané velkými příznivci medoviny nebyli, byla pro ně zřejmě příliš barbarským nápojem, pokud jde o medové nápoje, dávali přednost tzv. mulsum, vínu smíšenému s medem. Mnohem větší oblibě se medovina těšila u severnějších národů, např. v dnešním Německu nebo Dánsku, kde byly archeology v hrobech nalezeny picí rohy nebo jiné nádoby s obsahem pylu a kvasinek. Král Kristian III. Dánský nebo Béla II. Slepý vyžadovali od svých poddaných dokonce dávky v podobě medoviny každý rok [6] .

Na našem území je medovina doložena díky svědectvím Araba Ibn Rozteha a Peršana Gurdéziho, kteří navštívili Velkomoravskou říši. Nápoj byl dle nich konzumován především na velkých rodinných oslavách k uctění zemřelého [7] . Medovina se dostala i do latinsko-českého slovníku Mater Verborum z 9. století nebo do Klaretova glosáře z roku 1365 [8] .  Zmínky o medovině nalezneme v Kosmově kronice, kde je popisována jako zloděj rozumu, u Dalimila nebo u Přibíka Pulkavy. Ve 13. století bylo nejvýznamnější medařskou oblastí Chebsko (od toho medo egressis). Chebská městská rada nápoj zasílala významným šlechticům i panovníkům, roku 1460 se v Chebu uvádí celkem 13 „medníků“, tj. výrobců medu [9] .

Za Karla IV. vzniká medovině výrazný konkurent v nově nastoupivším víně, a také v pivu. Tato tendence pokračuje od té doby stále a vrcholí po zmíněné třicetileté válce. Již od 16. století má země nedostatek medu, tím pádem je medovina velmi nákladná, je také choulostivější na výrobu a proto nedosahuje vždy stabilních kvalit, které jsou již běžně žádané. V 19. století přichází navíc konkurence moderních lihovarů. Domácí tradice výroby medoviny zvolna ožívá v 18. a zejména pak v 19. století, kdy je naopak nutné zajistit odbyt medu. Tato snaha je nejurgentnější v 30. letech 20. století, kdy se projeví nadbytek medu.

Výroba medoviny si teda prošla během posledních staletí výraznou krizí, nicméně generace včelařů si nadále receptury předávaly a zajišťovaly tak udržení alespoň drobné výroby v domácnostech zájmových včelařů. Mezi významné osobnosti v této oblasti patří např. slezský kněz a velmistr včelařský Jan Dzierzon, věnující se jak teorii, tak praxi, nebo František Hájek, jenž roku 1899 vydal publikaci Výroba medoviny – praktické naučení, jak snadnými a osvědčenými způsoby vyráběti lze medovinu a různé nápoje z medu [10] . Dalším úpadkovým obdobím ve 20. st. se bohužel stávají jak léta válečná, tak léta socialismu, kdy řízený trh rozvoji tohoto odvětví vůbec neprospívá. Naštěstí v posledních zhruba 10 letech obliba medoviny a zájem o ni vytrvale stoupají, což se odráží i na faktu, že výrobě se nevěnují pouze nekomerčně drobní včelaři, ale též komerční podniky, nabízející medovinu na vysoce profesionální úrovni [11] .

Proces výroby medoviny
Medovina (též medové víno, víno z medu, ve středověku med aj.) je svou podstatou zkvašený roztok vody a medu, vzácněji medu a ovocných šťáv. Kvašení je způsobeno životním dějem kvasinek, a to ne jakýchkoliv (pokud ano, nastává kvašení zvrhlé, samovolné a nevhodné pro výrobu nápoje [12] ), ale kulturních, ve formě rozkvasu, kdy mluvíme o iniciaci kvašení [13] . V raných dobách nebyly znalosti fermentačních procesů příliš velké, proto byly kvasinky aplikovány spíš intuitivně a velkou roli tak hrála náhoda. Často zřejmě medovina zoctovatěla vlivem kyseliny octové nebo byla jinak znehodnocena.

Detailní metody někdejší přípravy se nám nedochovaly, ale víme, že směs medu a vody se cedila přes plachetku a poté se roztok vařil za současného sbírání pěny. Po vychladnutí byl přemístěn do sudů a naočkován vinnými nebo pivními kvasinkami. Směs pak několik dní v teple kvasila a dokvášela pak ještě několik týdnů nebo měsíců, což byla poslední fáze výroby [14] . V některých oblastech ale medovina zrála i několik let, aby získala žádanou chuť, vůni a také stabilitu. Často bylo přidáváno různé koření a také chmel, možná, že z velké části proto, aby se zakryly případné nedostatky. Každopádně výrobní postupy se velmi lišily, takže rozdílný byl podíl alkoholu i zbytkového cukru. Cukernatost se dokonce měřila podle vyčnívající plochy vajíčka, které bylo do medového roztoku ponořeno. Díky americkým pokusům na začátku 20. století se zjistilo, že fermentaci prospěje přidávání tzv. živných solí, především fosforečnanu amonného, což zmiňuje ostatně i náš Hájek [15] .

Pokud jde o standardní postup výroby medoviny v domácím prostředí, uznávaný ve 20. století, opírám se o několik klíčových včelařských publikací [16] .

V prvé řadě je nutno ujasnit si, jak silnou medovinu chceme vyrobit, což závisí na množství medu, které zkvašujeme. Medovina by neměla mít méně než 7% alkoholu, protože by mohla podlehnout zkáze. Na druhou stranu příliš mnoho medu způsobí zbytečně pomalé kvašení a vysoké množství zbytkových cukrů. Tak či tak, nelze bez dolihování vyrobit medovinu s více než zhruba 13-16% alkoholu, protože při vyšším procentu dochází k odumření kvasinek, které celý proces způsobují. Na 1 l medoviny bychom měli zakvasit zhruba 26-30 dkg medu [17] , někdy se uvádí až 50 dkg.

Med použitý na výrobu medoviny nemusí být tak kvalitní jako např. na přímou spotřebu, může být krystalický (cukernatý), lze použít med obecně horší kvality, starší, zbylý na plástech atd. Potřebujeme-li zjistit množství medu (cukru) v roztoku, použijeme přístroj zvaný sacharometr.

Medový roztok je vhodné vařit ve vysmaltované nádobě. Nejprve med důkladně rozpustíme ve vodě a teprve poté přistoupíme k zahřívání směsi, z toho důvodu, že nerozpuštěný med by se mohl začít při zahřátí připalovat a karamelizovat, což by ovlivnilo výslednou barvu i chuť. Popř. můžeme med vlévat za stálého míchání do vody horké. Před zahřátím si rovněž můžeme na vnější stěnu hrnce poznamenat výšku roztoku, neboť ten se bude zčásti odpařovat a je nutné tekutinu doplňovat na původní objem.  Roztok přivedeme k varu a vaříme jej za častého míchání asi hodinu až dvě hodiny, dokud se nepřestane tvořit pěna. Vyvařená voda se průběžně přidává a také se sbírá velkou vařečkou pěna vytvářející se na povrchu. To je důležité proto, aby se roztok sterilizoval a zbavil se nežádoucích bílkovin, které by přispěly k rozkládání nápoje. Sbíráním pěny jsou kvasinky však ochuzeny o důležité živiny v podobě dusíku a fosforu, proto je vhodné přidat tzv. střední fosforečnan amonný [18] . K okyselení roztoku a dodání draslíku se využívá kyselina vinná [19] , která vytvoří pro kvasinky vhodné prostředí. Tyto přísady je lepší přidat až po vaření, a to zvlášť a nejprve do menšího množství odebraného roztoku, které se pak přilije k celkovému množství.

Je možné uvařit čistou přírodní medovinu, ale oblíbenějšími variantami jsou různé druhy medoviny okořeněné. Během vaření, po něm nebo až při kvašení lze přidat např. skořici, hřebíček, kardamom, badyán, muškátový oříšek, koriandr, chmel, puškvorec, pelyněk, zázvor a pomerančovou nebo citronovou kůru. Právě kořením se nejvíce odlišují receptury jednotlivých včelařů nebo i podniků. Byliny můžeme dva týdny macerovat ve 30% lihu za studena a pak je přefiltrovat nebo použít metodu ponořeného plátěného sáčku s bylinami.

Poté, co je medovina zbavena varem nečistot a zchlazena na pokojovou teplotu, je možné přistoupit k fázi kvašení. Vhodné jsou k němu např. skleněné demižony, a to důkladně vymyté. Demižon by měl být určen na o něco větší objem než kolik máme medoviny, protože vznikne ještě dodatečně množství pěny. V této fázi plníme demižon raději pouze do tří čtvrtin.

Před přípravou roztoku je vhodné si zároveň připravit rozkvas. Nejvhodnější je k němu v dnešní době čistá kultura kvasinek [20] . Máme-li 10 l nápoje, připravíme si rozkvas tak, že asi čtvrt až půl hodiny v hrnci vaříme 6 dkg medu rozpuštěného v půl litru vody. Poté, co rozkvas zchladíme na asi 25°C, vmícháme do něj připravené kvasinky, zamícháme, stále necháváme hrnec přikrytý pokličkou a držíme jej v pokojové teplotě. Během 2-3 dnů proběhne bouřlivé kvašení, po kterém je možno rozkvas vmíchat do roztoku. Po vmíchání demižon uzavřeme tzv. kvasnou zátkou, což je korek s kvasným uzávěrem [21] . Bouřlivé kvašení probíhá zhruba dva týdny, při vyšším obsahu medu ale třeba i dva měsíce. Kvasinky se během něj množí, zakalují roztok a mění cukr na etylalkohol a oxid uhličitý. Demižon při něm stále držíme v pokojové teplotě, tj. asi v 20-25°C. Po skončení této fáze se přestávají uvolňovat bublinky oxidu uhličitého, kvasinky si sedají na dno a roztok se pročišťuje. Je vhodné nádobu nechat ještě asi další dva týdny „dokvašovat“, aby se kvasinky dostatečně usadily.

Když se kvasinky usadí, je možné provést první stáčení „ z kalu“, aby se medovina oddělila od kvasinek a zbavila přebytečného oxidu uhličitého. Kdybychom stáčení odkládali, mohla by medovina získat hnilobnou příchuť a také by byla náchylná ke zkažení. Připravíme si tedy další demižon, tentokrát již objemově odpovídající objemu medoviny. Ke stáčení použijeme gumovou hadičku, kterou necháváme na dno klesnout opatrně, aby se nerozvířily usazené kvasinky. Druhý konec hadičky vložíme pouze krátkou vzdálenost pod hrdlo druhého demižonu, aby se medovina mohla „odvětrat“, přispějeme k tomu také rozstřikováním roztoku po stěnách demižonu. Takto se nápoj zbaví právě zbytečného kysličníku. Nádobu naplníme až po okraj a opět zazátkujeme kvasnou zátkou.  Po tomto přetočení může medovina stále ještě dokvašovat, lépe řečeno dozrávat. Tento proces už je však o poznání klidnější a pomalejší, asi 3 měsíce.

Tato fáze by měla probíhat při nižší teplotě, asi 10°C, proto můžeme demižon přenést i do sklepa. Medoviny bude ubývat a proto je vhodné ji doplňovat medovinou, kterou jsme si předtím ponechali pro tento účel stranou. Pokud tak neučiníme, hrozí zoctovatění díky přístupu vzduchu, a tím pádem bakterií. Nemáme-li žádnou další medovinu z této várky, použijeme medovinu již hotovou z várky předchozí nebo i zředěný koňak. Tato fáze by měla probíhat asi dva až tři měsíce a medovina by po ní neměla již být znatelně zakalená.

Po dokvašování je nutné provést druhé stáčení do dalšího demižonu, tentokrát už není nutné větrání, takže hadici můžeme ponořit až na dno nového demižonu. Tentokrát by naopak medovina neměla přijít do styku se vzduchem. Opět zamezujeme zvíření usazených kvasinek. Demižon zazátkujeme a postupně doléváme při ztrátě objemu. Takto může být nápoj ponechán asi půl roku. Poté by již měla být zralá ke konzumaci, tj. chuťově vyhovující a čirá. Pokud čirá není, je možné zvážit metodu čeření [22] .

Jinak už následuje pouze závěrečné stočení do lahví, které musí být důkladně vyčištěné a suché. Stáčení by mělo probíhat bez přestávek, aby  se v demižonu nezvířil zákal a nezakalil medovinu, proto lahve připravíme předem všechny. Hadice je přitom ponořena až na dno lahve, aby se medovina co nejméně mísila se vzduchem. Lahve uzavřeme korkovými zátkami a položíme je naležato (popř. na šikmo) do chladné temné místnosti, aby byl korek stále smočený v medovině a neprostupoval jím vzduch. Pokud by ve sklepě hrozilo zplesnivění korků, opatříme raději hrdla voskovou zátkou z 1 dílu včelího vosku a 3 dílů parafínu, které rozehřejeme a hrdla namáčíme. V lahvích může medovina dozrávat ještě měsíc až dva, nebo i déle, dle chuti.

Krom toho, že výrobce může hřát pocit radosti z vlastnoručně vyrobené medoviny dle svého vkusu, zanedbatelná není ani ekonomická výhodnost oproti medovině kupované na trhu.


[1] Švamberk 2000:45
[2] Dupal 2004:27
[3] první cukrovar na našem území byl postaven roku 1805 (Beránek 2003:68)
[4] roku 334 př. n. l. dosáhl Severního moře, kteroužto cestu pak popsal ve svém díle O oceánu, zde se o zmiňuje o nápoji ze zkvašeného medu, který v této oblasti mezi lidem viděl (Dupal 2004:29)
[5] v 5. st. n. l. navštívil s delegací Theodosia II. Attilův dvůr na dnešním Slovensku, kde jim byla podána medovina, tu ostatně znali i obyvatelé okupovaných území (Dupal 2004:30)
[6] Dupal 2004:32
[7] Dupal 2004:33
[8] v Mater Verborum je med překládán do latiny jako mel, „medouina“ jako melle dictum, u Klareta med jako mel-stred a medovina jako ydromel-med (Beránek 2003:156)
[9] roku 1684 už je to pouhý jeden medník (Beránek 2003:159)
[10] Dupal 2004:38
[11] viz moje práce Medovina v 21. století, Ústav etnologie FF UK 2006
[12] Bayerová a kol. 1968:85
[13] Angličan Keys v práci z roku 1796 doporučuje iniciovat kvašení čerstvými kvasinkami, natřenými na plátek chleba, spolu s kouskem citronové kůry (Dupal 2004:44)
[14] Dupal 2004:39
[15] Dupal 2004:44
[16] jde o následující: Veselý 2003, Bayerová a kol. 1968, Kareš 2004 , Luptovská-Horečná 1968, Dupal 2004
[17] z 1 dílu cukru vznikne asi poloviční díl alkoholu, tj. pro 1 l 10% alkoholu bychom potřebovali 20 dkg cukru, ovšem med není stoprocentní cukr a navíc je nutno započítat ztráty, takže nám vychází spíš 26-30 dkg na litr (Bayerová a kol. 1968:230)
[18] počítáme asi 3-10 g na 10 l (Bayerová a kol. 1968:230)
[19] asi 5-10 g na 10 l (Bayerová a kol. 1968:231)
[20] na požádání je zašle např. Výzkumný ústav včelařský v Dole u Libčic nad Vltavou, případně je lze sehnat v prodejně Českého svazu včelařů (Kareš 2004:52)
[21] je vhodné zátku naplnit 40% lihem, koňakem nebo vodou smíchanou s glycerinem (Kareš 2004:52)
[22] na 10 l se používá 1 g taninu a 1 g želatiny (zahřáté na 60°C) přidané do roztoku, asi po měsíci se nápoj vyčeří
(Bayerová a kol 1968:235), Luptovská a Horečná 1968:95 radí použít 2,5 g taninu a sníh z 1 bílku

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY